Art. 1. SŁOWNIK

Grafikomania.pl ? Portal internetowy www.grafikomania.pl należący do INDIGOgroup zarejestrowanej w CEIDG pod nr 013840/09, REGON: 730265360, NIP: PL827125947 z siedzibą przy ul. Kościelnej 44, 98-200 Sieradz.
Konkurs ? konkurs zorganizowany przez Grafikomania.pl na zlecenie Organizatora.
Praca ? propozycja konkursowa zgłaszana przez Grafika w ramach Konkursu zorganizowanego przez Organizatora na Grafikomania.pl
Konto Konkursu ? indywidualne konto na portalu Grafikomania.pl prowadzone dla każdego Konkursu pod unikalną nazwą (loginem) i dostępne tylko dla Organizatora, Grafików i Grafikomania.pl
Opis Konkursu ? Opis Konkursu przygotowany wstępnie przez Organizatora i zatwierdzony przez Grafikomania.pl
Organizator – podmiot, który złożył na portalu grafikomania.pl zamówienie na organizację Konkursu.
Regulamin – niniejszy Regulamin organizacji Konkursów za pośrednictwem Grafikomania.pl
Grafik ? podmiot, który zgłosił się do Konkursu zgodnie z Regulaminem.
Użytkownik Portalu – osoba fizyczna lub inny podmiot zarejestrowany na portalu Grafikomania.pl
Konsultant – dodatkowa usługa umożliwiająca nawiązanie kontaktu między Organizatorem i Grafikiem, wliczona w standardową obsługę konkursową, dostępna dla Organizatora i Grafika w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu. Korzystanie z usługi Konsultant, odbywa się poprzez zamieszczenie w opisie Pracy konkursowej informacji, przekazywanych za pomocą drogi e-mail od Organizatora i Grafika. Publikowane informacje są widoczne na stronie Konkursu.
Pakiety cenowe ? pakiety cenowe za zorganizowanie Konkursu na Portalu www.grafikomania.pl


Art. 2. RODZAJE KONKURSÓW

1. Konkurs może być zorganizowany na wykonanie różnych projektów graficznych, haseł reklamowych, nazw firm, nazw produktów.
2. Konkurs można zorganizować tylko na Prace dozwolone przez prawo i dobre obyczaje.
3. Konkurs może być ukryty (dostępny tylko dla społeczności Grafikomania.pl)
4. Jeden konkurs może dotyczyć tylko jednego typu grafiki. Nie można w jednym konkursie zlecić wykonania np. logotypu i projektu strony www. Wyjątkiem jest konkurs na “Pakiet firmowy” i “Inne Projekty” – wycena indywidualna.


Art. 3. GRAFIK ? PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

1. Do Konkursu mogą zgłosić się osoby fizyczne powyżej 18 lat, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od miejsca zamieszkania, będące i niebędące konsumentami w rozumieniu przepisów prawa.
2. Aby przystąpić do Konkursu, należy zarejestrować się na portalu Grafikomania.pl wypełniając formularz dostępny na stronie wybranego konkursu w zakładce ?Twoje Konto? lub “Dołącz do Konkursu
3. Przystępujący do Konkursu może zapisać się do powiadomień o nowych konkursach, zaznaczając wybrane kategorie tematyczne w formularzu.  Formularz jest dostępny w zakładkach “Dla Grafików” oraz “Moje konto
4. Aby Przystąpić do elitarnej Grupy Grafików Premium należy wsiąść udział w co najmniej 3 konkursach na Grafikomania.pl, wygrać co najmniej dwa konkursy, przesłać co najmniej trzy swoje prace na adres email: biuro@grafikomania.pl z dopiskiem ?Premium? lub udostępnić nam swoje portfolio.
5. Przez zgłoszenie się do Konkursu Grafik zgadza się na udział w tym Konkursie zgodnie z Regulaminem, zobowiązuje się ponosić wyłączną odpowiedzialność za naruszenia praw lub dóbr osobistych w każdej zgłoszonej przez siebie Pracy i zaspokoić roszczenia zgłoszone w związku z korzystaniem z {racy zgodnie z Regulaminem.
6. Zakazane jest dostarczane przez Użytkowników portalu Grafikomania.pl jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.


Art. 4. ORGANIZATOR KONKURSU ? ZLECENIE I OPŁATY

1. Organizatorem Konkursu mogą być osoby fizyczne powyżej 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby.
2. Aby zgłosić organizację Konkursu, należy zarejestrować się na portalu Grafikomania.pl wypełniając odpowiedni pakiet w wybranej kategorii i wypełniając formularz dostępny w finalizacji koszyka. Przez złożenie zamówienia Organizator wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie faktury VAT bez podpisu oraz niezbędnych korekt do faktur w formie elektronicznej zgodnie art. 106n ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011, Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania Konkursu.
3. Podczas składania zamówienia Organizator wybiera formę płatności. Płatność może zostać dokonana za pomocą płatności internetowych albo przelewem na numer rachunku bankowego Grafikomania.pl.
4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy 24.pl. Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.
5. Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności on-line, powinny być kierowane bezpośrednio do operatora płatności internetowych Przelewy 24.pl zgodnie z regulaminem dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.
6. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy Grafikomania.pl, po złożeniu zamówienia Grafikomania.pl prześle Organizatorowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu fakturę na całkowitą kwotę usługi należną za organizację za pośrednictwem Portalu Grafikomania.pl Konkursu, zgodnie z wybranym przez Organizatora pakietem.
7. Po otrzymaniu wynagrodzenia Grafikomania.pl skontaktuje się z Organizatorem w celu akceptacji Opisu Konkursu i w razie potrzeby pomoże w przygotowaniu końcowego Opisu Konkursu. Organizacja Konkursu rozpocznie się po akceptacji Opisu Konkursu przez Organizatora.


Art. 5. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Konkurs jest organizowany przez Organizatora za pośrednictwem Portalu Grafikomania.pl, który działa w imieniu i na rzecz Organizatora.
2. Grafikomania.pl zapewnia Organizatorowi pełną obsługę Konkursu, poprzez udostępnienie Platformy Grafikomania.pl, na której Konkurs jest organizowany, promocji Konkursu wśród Użytkowników Platformy Grafikomania.pl, dostarczeniu określonych w Regulaminie dokumentów potrzebnych do organizacji Konkursu, pomocy przy przygotowaniu Opisu Konkursu, wypłaceniu nagrody w imieniu i na rzecz Organizatora zgodnie z Opisem Konkursu, po potrąceniu należnych podatków, rozliczeniu podatkowemu nagrody, złożeniu dokumentów podatkowych wymaganych prawem od płatnika nagrody.
3. Zakres obsługi Konkursu jest określony w wybranym przez Organizatora pakiecie.


Art. 6. PRACE ZGŁASZANE DO KONKURSU

1. Grafik może zgłosić do Konkursu tylko Pracę zgodną z Opisem i z Regulaminem Konkursu, będącą własnym utworem Grafika w wyniku jego indywidualnej pracy twórczej, wobec której przysługują Grafikowi wszystkie autorskie prawa osobiste i majątkowe, bez żadnych ograniczeń i obciążeń, oraz która nie narusza żadnych praw ani dóbr osobistych osób trzecich,
2. W przypadku wybrania zwycięskiej Pracy zgłoszonej przez Grafika, która zawiera elementy składowe pobrane z tzw. banków zdjęć, Grafik zobowiązuje się opłacić właściwą licencję wymaganą przepisami prawa w serwisie internetowym, z którego elementy do Pracy zostały pobrane. O fakcie użycia w Pracy elementów wymagających licencji osób trzecich, Grafik będący autorem zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Grafikomania.pl. W przypadku gdy Grafik nie uzyska wymaganych przepisami prawa licencji, Praca może zostać uznana jako naruszająca prawa osób trzecich i utracić tym samym status zwycięskiej Pracy.
3. Do Konkursu nie można zgłaszać Prac, które są niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, która narusza dobra osobiste, prawa autorskie, zawiera dane osobowe lub znaki towarowe, zawiera treści wulgarne, rasistowskie, faszystowskie, pornograficzne, propagujące przemoc lub wzywające do nienawiści, zwłaszcza na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym.


Art. 7. NAGRODY

1. W Konkursie możliwe są tylko nagrody pieniężne.
2. Kwota każdej nagrody pieniężnej jest określona w Opisie Konkursu. Podana kwota jest kwotą brutto, od której Grafikomania.pl potrąci należne podatki.
3. Organizator w Opisie Konkursu określa, czy w Konkursie przysługuje jedna, czy więcej nagród pieniężnych.


Art. 8. PRZEBIEG KONKURSU

1. Zlecenie Konkursu, rozpoczyna się na stronie: https://grafikomania.pl/zlecenie-konkursu/ od wybrania kategorii oraz pakietu kwotowego, który Organizator chce przeznaczyć na nagrodę.
2. Po dodaniu wybranych opcji do koszyka w formularzu finalizacji płatności, należy wypełnić dokładnie formularz znajdujący się po lewej stronie. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola z * (gwiazdką), podając dane Organizatora Konkursu, dane do utworzenia konta oraz opis konkursu.
3. Po wypełnieniu formularza i sfinalizowaniu zlecenia, zostanie automatyczne wygenerowanie zamówienie organizacji Konkursu oraz zostanie utworzone konto użytkownika w portalu Grafikomania.pl. Co zostanie Potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną na adres Organizatora.
4. Po zaksięgowaniu płatności za organizację konkursu, Grafikomania.pl zweryfikuje opis konkursu i utworzy konkurs na stronie informując o tym fakcie Organizatora oraz Grafików.
5. Na ogłoszony konkurs Graficy przesyłają Prace za pomocą odpowiedzi na zaproszenie do konkursu. Jeżeli nadesłane Prace spełniają wymogi konkursowe, Grafikomania.pl zamieszcza je w Konkursie. Do każdej pracy Grafik może dodać swój komentarz, który zostanie opublikowany jako opis Pracy.
6. Podczas trwania konkursu jest możliwa komunikacja Pomiędzy Organizatorem a Grafikami za pośrednictwem Grafikomania.pl. Informacje przekazywane pomiędzy stronami są publikowane w opisie konkretnej pracy i wymagają zatwierdzenia przez Grafikomania.pl. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych, tj. imion i nazwisk, numerów telefonów, numeru konta w serwisie Facebooku czy innych danych, które pozwolą na ustalenie tożsamości Grafika.

a. – Organizator chcąc skomentować pracę Grafika i dać mu wskazówki do poprawienia projektu, musi skontaktować się z Grafikomania za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@grafikomania.pl, podając nazwę konkursu i numer komentowanej Pracy.
b. – Grafik udziela odpowiedzi za pomocą odpowiedzi na otrzymaną wiadomość od Grafikomania.pl.

7. Graficy mogą zgłaszać jedną lub więcej Prac
8. Organizator i Grafik nie mogą podejmować żadnych działań w celu wyeliminowania Grafikomania.pl z organizacji Konkursu, w tym nie mogą komunikować się bezpośrednio poza Platformą Grafikomania.pl.
9. Konkurs kończy się w czasie określonym w Opisie Konkursu. Po tym czasie nie można zgłaszać do Konkursu żadnych prac.
10. Organizator za dodatkową opłatą może wydłużyć czas trwania Konkursu.
11. Na publikowane prace można oddawać głosy, do daty zakończenia głosowania podanej w opisie konkursu. Jedna osoba może oddać po jednym głosie na każdą z zamieszczonych Prac. Głosowanie jest dostępne dla wszystkich osób odwiedzających konkurs, chyba że konkurs jest ukryty, w tym przypadku uprawnienia go głosowania mają tylko zarejestrowani użytkownicy.
12. Wyboru zwycięskiej Pracy dokonuje Organizator, a głosy na poszczególne Prace mogą mu pomóc w dokonaniu wyboru.
13. Organizator może po zakończeniu nadsyłania Prac przez Grafików wyróżnić dowolną ilość Prac w celu wyłonienia z nich zwycięskiej. W tym celu Organizator może poprosić wyróżnionych Grafików o nadsyłanie poprawionych Prac lub dokonywanie modyfikacji. Wyróżnieni Graficy jednak nie mają obowiązku nadsyłania dodatkowych Prac ani dokonywania poprawek w wyróżnionych Pracach.
14. Organizator wyłania zwycięską Pracę, spośród nadesłanych Prac w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
15. W przypadku trudności z wyborem zwycięskiej Pracy, Grafikomania.pl na życzenie Organizatora bezpłatnie pomoże w dokonaniu wyboru.
16. Nie dokonanie wyboru zwycięskiej Pracy w terminie 14 dni powoduje, iż Grafikomania.pl ma prawo samodzielnie wyłonić i ogłosić zwycięską Pracę oraz przyznać Grafikowi nagrodę. W takiej sytuacji wszystkie prawa do zwycięskiej Pracy przechodzą na Grafikomania.pl.
17. W terminie nie dłuższym niż 14 dni po zakończeniu Konkursu, Organizator informuje Grafikomania.pl, która Praca została wybrana.
18. Organizator nie może odwołać Konkursu.
19. Jeżeli żadna z Prac zgłoszonych w Konkursie nie spełnia oczekiwań Organizatora, Organizator może przedłużyć czas trwania Konkursu o 5 dni, informując o tym Grafikomania.pl. Jeżeli po ponownym zakończeniu Konkursu nadal żadna ze zgłoszonych Prac nie spełnia oczekiwań Organizatora, Organizator kończy Konkurs bez przyznania nagrody, informując o tym Grafikomania.pl a uprawnionym do wyłonienia zwycięskiej Pracy staje się Grafikomania.pl, który dokonuje wyboru zwycięskiej Pracy w terminie 5 dni.
20. Przedłużenie czasu trwania Konkursu może nastąpić maksymalnie po 3 dniach od zakończenia Konkursu.
21. Po wznowieniu czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu Organizatora obowiązuje termin nie dłuższy niż 7 dni na wyłonienie zwycięskiej Pracy.


Art. 9. PRZEKAZANIE PRAC I NAGRÓD

1. Grafik który zgłosił do konkursu zwycięską Pracę, w terminie 3 dni po ogłoszeniu zwycięzcy, przesyła do Grafikomania.pl wybraną przez Organizatora Pracę wraz z niezbędnymi materiałami. Przesłane materiały muszą zawierać:

a. – oryginał tej Pracy w formie określonej w Opisie Konkursu
b. – skan podpisanego przez Grafika oświadczenia (umowy) na formularzu udostępnionym Grafikowi na portalu Grafikomania.pl w zakładce ?Dla Grafika? a oryginał oświadczenia (umowy) dostarcza do Grafikomania.pl tradycyjną pocztą lub kurierem na adres siedziby Grafikomania.pl

2. Po wstępnej weryfikacji przez Grafikomania.pl, Praca i materiały są przekazywane do Organizatora. Organizator sprawdza zgodność otrzymanej od Grafika Pracy i oświadczenia (umowy) z Opisem Konkursu. Jeżeli są one zgodne z Opisem Konkursu wówczas w terminie 5 dni po ich otrzymaniu informuje Grafikomania.pl o akceptacji przesłanej Pracy i materiałów. Jeżeli zaś po upływie 5 dni Organizator nie dokonał akceptacji otrzymanych plików oraz nie zgłosił się do Grafikomania.pl, w szczególności w celu naniesienia poprawek na otrzymane pliki, to uznaje się, że akceptacja została dokonana automatycznie i Grafikomania.pl przysługuje prawo do wypłaty nagrody zwycięskiemu Grafikowi.
3. W terminie 10 dni od wyłonienia zwycięskiej Pracy Grafik zobowiązany jest do przesłania tradycyjną pocztą lub kurierem podpisanego oświadczenia (umowy) na adres siedziby Grafikomania.pl. Grafikomania.pl wypłaca Grafikowi określoną w Opisie Konkursu nagrodę, po potrąceniu należnych podatków w terminie 10 dni od daty otrzymania podpisanego przez Grafika oryginału oświadczenia(umowy). Jeżeli Grafik nie dostarczy Grafikomania.pl w terminie określonym w zdaniu pierwszym podpisanego oryginału oświadczenia (umowy), Grafikomania.pl wstrzymuje się z wypłatą nagrody do czasu dostarczenia przez Grafika podpisanego oryginały oświadczenia (umowy).
3. Grafikomania.pl w imieniu płatnika odprowadza zgodnie z prawem niezbędne podatki od nagrody i składa wymagane dokumenty w organach podatkowych.
4. Jeżeli Grafik nie dostarczy oryginałów Pracy lub własnoręcznie podpisanego oświadczenia (umowy) albo gdy oryginał pracy lub własnoręcznie podpisane oświadczenie Grafika (umowa) są niezgodne z Opisem Konkursu lub z Regulaminem, Grafik zostanie poproszony przez Grafikomania.pl o naprawę niezgodności w terminie 3 dni od przesłania prośby. Brak naprawienia niezgodności skutkuje utratą prawa do nagrody i Grafik zostaje wykluczony z Konkursu, bez prawa zwrotu Prac i oświadczeń woli złożonych przez Grafika. W takim przypadku:

a. – Organizator nie ma prawa wykorzystania Prac i oświadczeń otrzymanych od Grafika
b. – Organizator może wskazać innego zwycięzcę Konkursu albo kończy Konkurs bez przyznania nagrody, informując o tym Grafikomania.pl.


Art. 10. PRAWA AUTORSKIE, OSOBISTE I MAJĄTKOWE

1. Przez zgłoszenie Pracy do Konkursu Grafik udziela Organizatorowi i Grafikomania.pl nieodpłatnego, niewyłącznego upoważnienia do korzystania Pracy oraz zezwolenia na korzystanie z każdego utrwalonego w niej wizerunku na całym świecie, na czas nieoznaczony w następujących polach eksploatacji:

a. – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz wszelkimi technikami graficznymi,
b. – w zakresie rozpowszechniania – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym w środkach masowego przekazu,
c. – wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych oraz umieszczanie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym przez Portal Grafikomania.pl,
d. – w celu organizacji oraz promocji i reklamy Konkursu,
e. – w celu promocji i reklamy usług świadczonych przez Grafikomania.pl,

Zgłoszenie Pracy do Konkursu nie pozbawia Grafika prawa do zamieszczenia Pracy w portfolio Grafika wraz z informacją, że Praca została zgłoszona do Konkursu organizowanego na Portalu Grafikomania.pl.

2. Z chwilą otrzymania nagrody przez Grafika, Organizator nabywa prawa własności otrzymanych egzemplarzy Prac, prawa majątkowe i prawa autorskie oraz zezwolenie na korzystanie z wizerunku zgodnie z pisemnym oświadczeniem Grafika (umową).
3. Organizator z chwilą nabycia autorskich praw majątkowych od Grafika, udziela Grafikomania.pl nieodpłatnego, niewyłącznego upoważnienia do korzystania z każdej nagrodzonej w Konkursie Pracy w tym zezwolenia na korzystanie z każdego utrwalonego w niej wizerunku (licencja niewyłączna), na całym świecie, na czas nieoznaczony, w celu promocji i reklamy usług świadczonych przez Grafikomania.pl, z prawem do udzielenia sublicencji, w następujących polach eksploatacji:

a. – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy – wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz wszelkimi technikami graficznymi
b. – w zakresie rozpowszechniania Pracy – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym przez prasę, radio i telewizję
c. – wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych oraz umieszczanie i rozpowszechnianie w sieci Internet, zwłaszcza przez Platformę Grafikomania.pl

Organizator może nie udzielić Grafikomania.pl powyższej licencji niewyłącznej i zezwolenia w granicach wskazanych powyżej. W takim przypadku należy poinformować bezwłocznie Grafikomania.pl drogą telefoniczną bądź mailową na adres e-mail: biuro@grafikomania.pl o nieudzieleniu licencji niewyłącznej w zakresie opisanym w art. 10 ust. 3 regulaminu.


Art. 11. UPRAWNIENIA Grafikomania.pl

1. Grafikomania.pl może odmówić organizacji Konkursu, w szczególności jeżeli zamówienie jest niezgodne z Regulaminem, zakres konkursu określony przez Organizatora nie pokrywa się z wybranym przez niego pakietem cenowym, jeżeli przedmiot Konkursu mógłby naruszać prawo lub dobre obyczaje.

2. Grafikomania.pl może wykluczyć z Konkursu Grafika lub Pracę zgłoszoną przez Grafika, jeżeli Grafik lub Praca zgłoszona przez Grafika do Konkursu narusza niniejszy Regulamin lub Praca jest niezgodna z opisem Konkursu. Grafik lub Praca zgłoszona przez Grafika narusza prawo lub dobre obyczaje, narusza prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich. Grafik próbował nieuczciwie wpływać na wynik Konkursu. Grafik działa na szkodę Grafikomania.pl lub narusza dobre imię Grafikomania.pl, w tym rozpowszechnia negatywne komentarze o Grafikomania.pl.

3. Grafikomania.pl może usunąć Konkurs, jeżeli Organizator narusza niniejszy Regulamin. Organizator narusza prawo lub dobre obyczaje, narusza prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich. Organizator próbował niezgodnie z Regulaminem bezpośrednio porozumiewać się z Grafikiem poza Grafikomania.pl. Organizator działa na szkodę Grafikomania.pl lub narusza dobre imię Grafikomania.pl, w tym rozpowszechnia negatywne komentarze o Grafikomania.pl.

Usunięcie konkursu nastąpi również w przypadkach:
a. – Jeżeli dalsze czynności Organizatora i Grafików w Konkursie są niemożliwe.
b. – Jeżeli Organizator nie wybierze zwycięskiej pracy w terminie 14 dni, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi zgodnie art. 8 ust. 16 i 19

Jeżeli konkurs zostanie usunięty przez Grafikomania.pl, informacje dotyczące usuniętego Konkursu, w tym Prace zgłoszone do Konkursu, przestają być dostępne, bez prawa ich zwrotu.

5. Grafikomania.pl może uniemożliwić dostęp do Konkursu lub do jakichkolwiek danych na Portalu Grafikomania.pl w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze znajdujących się tam danych lub związanej z nimi działalności.


Art. 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Grafikomania.pl

1. Grafikomania.pl ponosi odpowiedzialność należyte funkcjonowanie Portalu Grafikomania.pl. .
2. Grafikomania.pl pośredniczy jedynie w organizacji Konkursu i nie odpowiada za działania lub zaniechania Organizatora ani za działania lub zaniechania Grafików niezwiązane w funkcjonowaniem Portalu Grafikomania.pl. Organizator i Grafik odpowiada za działania lub zaniechania związane z organizacją Konkursu i uczestnictwem w Konkursie we własnym imieniu i na własny rachunek.
3. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność za przedmiot Konkursu.
4. Grafik ponosi odpowiedzialność za Prace zgłoszone przez niego do Konkursu.
5. Organizator i Grafik ponoszą odpowiedzialność za skuteczność przeniesienia przez Grafika autorskich praw majątkowych do Pracy wybranej przez Organizatora.


Art. 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Organizatorzy, będący konsumentami, mogą odstąpić od umowy organizacji Konkursu, jeżeli Konkurs nie został umieszczony na Portalu Grafikomania.pl. W celu odstąpienia od umowy Organizator w terminie 14 dni od dnia zlecenia Konkursu i jego opłacenia, musi przesłać do Grafikomania.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy, za pomocą formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie: https://grafikomania.pl/regulamin/#odstapienie lub w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@grafikomania.pl (w formie skanu dokumentu) oraz przesłanie oryginału odstąpienia na adres siedziby Grafikomania.pl, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz.
2. Jeżeli czas trwania zleconego konkursu jest krótszy niż 14 dni, termin na odstąpienie od umowy ulega stosownemu skróceniu do okresu zamieszczenia Konkursu na Platformie Grafikomania.pl, w trybie art. 38 ust. pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).
3. Termin okresu do odstąpienia rozpoczyna się od momentu opłacenia wybranego pakietu (dzień uznania rachunku bankowego Grafikomania.pl. Dla dotrzymania terminu odstąpienia należy przed upływem terminu wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, za pomocą formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie: https://grafikomania.pl/regulamin/#odstapienie lub w formie pisemnej na adres e-mail: biuro@grafikomania.pl w formie skanu dokumentu. Otrzymanie odstąpienia zostanie potwierdzone przez Grafikomania.pl droga elektroniczną poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail.
4. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Organizatora użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Organizator zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Organizatora w składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
5. Postanowienia art. 13 stosuje się wyłącznie do Organizatorów będących konsumentami w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.


Art. 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). jest właściciel portalu Grafikomania.pl firma INDIGOgroup, zarejestrowana w Polsce pod numerem CEIDG 03185783, NIP PL8271245947 której siedziba znajduje się w Polsce, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz.
2. Zasady szczegółowego przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://grafikomania.pl/polityka-prywatnosci/ która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.


Art. 15. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące nienależytego lub niewłaściwego wykonywania usług świadczonych bezpośrednio przez Grafikomania.pl, można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie pod adresem: https://grafikomania.pl/regulamin/#reklamacja lub pisemnie na adres: Grafikomania.pl ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz, bądź poprzez wysłanie na adres e-mail: biuro@grafikomania.pl
3. Grafikomania.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej wniesienia. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail z którego została wysłana reklamacja lub przekazana w formie pisemnej.
4. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w zakresie Konkursu przez Organizatora, należy składać za pomocą formularza dostępnego na stronie pod adresem: https://grafikomania.pl/regulamin/#reklamacja Reklamacje zostaną przekazane Organizatorowi Konkursu i rozpatrzone w terminie 14 dni. Odpowiedź wraz z wynikiem reklamacji zostanie przesłana Grafikowi na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
5. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w zakresie Konkursu przez Grafika, należy składać za pomocą formularza dostępnego na stronie pod adresem: https://grafikomania.pl/regulamin/#reklamacja Reklamacje zostaną przekazane Grafikowi i rozpatrzone w terminie 14 dni. Odpowiedź wraz z wynikiem reklamacji zostanie przesłana Organizatorowi na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.


Art. 16. ZMIANA REGULAMINU

1 . Regulamin może ulec zmianie z uwagi na wymagania prawne bądź nowe funkcje Serwisu Grafikomania.pl.
Grafikomania.pl poinformuje Grafików i Organizatorów o każdej zmianie Regulaminu, na co najmniej 7 dni od daty wejścia zmian w życie.
2. Regulamin jest dostępny na stronie: https://grafikomania.pl/regulamin/
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Grafik lub Organizator ma obowiązek przed terminem wejścia w życie zmian, wysyłać na adres e-mail: biuro@grafikomania.pl wiadomość z informacją o niezaakceptowaniu wprowadzonych zmian. Nie zaakceptowanie nowego brzmienia Regulaminu spowoduje zablokowanie możliwości organizacji i udziału w konkursach na Portalu Grafikomania.pl oraz wyłączenie powiadomień o nowych konkursach.


Art. 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do Konkursu stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Jeżeli roszczenie sporne zgłasza Grafik lub Organizator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, spory związane z pośrednictwem Grafikomania.pl w organizacji Konkursu rozstrzygane będą Sąd właściwy dla siedziby Grafikomania.pl.
3. W przypadku roszczeń Grafików będących konsumentami oraz roszczeń zgłaszanych przez Grafikomania.pl przeciwko takim Grafikom, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Grafikomania.pl nie ma obowiązku uczestniczyć w ewentualnych sporach pomiędzy Grafikiem i Organizatorem.
5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2016 r.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest INDIGOgroup, zarejestrowana w Polsce pod numerem CEIDG 03185783, NIP PL8271245947 której siedziba znajduje się w Polsce, ul. Kościelna 44, 98-200 Sieradz.

INDIGOgroup, jako właściciel kilku nazw domen zawierających znaki towarowe, w tym nie tylko ograniczone do adresu www.grafikomania.pl (z uwzględnieniem wszystkich subdomen), używa Serwis www.grafikomania.pl nie tylko do informowania o swoich produktach i informacjach firmowych, ale również do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zbieranych podczas odwiedzania strony, niezbędnych do realizacji usług i funkcjonalności.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy każdego kto odwiedza witrynę, przegląda i korzysta z jej usług i funkcjonalności. Odwiedzając i korzystając z Serwisu akceptujesz i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w sposób opisany w Polityce Prywatności.

INDIGOgroup szanuje Twoją prywatność i rozumie znaczenie ochrony danych osobowych użytkowników. Niniejsze oświadczenie prywatności, identyfikuje i opisuje rodzaje danych osobowych jakie mogą być zbierane od Ciebie kiedy odwiedzasz strony, jak wykorzystywane są te informacje gdy są przekazywane osobom trzecim i jak chronić te informacje.


ZBIERANIE DANYCH

INDIGOgroup gromadzi dane osobowe bezpośrednio od Ciebie gdy; odwiedzasz strony, podczas interakcji przy korzystaniu z funkcjonalności witryny lub gdy są świadczone usługi przez żądania witryny. INDIGOgroup może łączyć informacje bezpośrednio dostarczone przez użytkownika on-line z informacjami wcześniej otrzymanymi od Ciebie dla celów określonych poniżej.


RODZAJ I CHARAKTER GROMADZONYCH I PRZETWARZANYCH DANYCH

Nasze programy przetwarzają dane wymagane do uruchomienia witryny, rejestrują je automatycznie i nieuchronnie (gdy tylko są stosowane protokoły internetowe) Niektóre dane mogą w połączeniu z innymi informacjami umożliwić identyfikację. Przykładowe dane które mogą być zbierane przez INDIGOgroup zawierają; datę i czas każdej wizyty na stronie, adres IP połączenia przychodzącego, przeglądane strony, sekcje lub obrazy żądanej witryny.

Takie informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania informacji statystycznych dotyczących korzystania z Serwisu oraz w celu sprawdzenia, że serwis działa poprawnie.

INDIGOgroup nie będzie zbierać danych w celu łączenia ich z innymi informacjami o osobie lub w celu identyfikacji użytkownika.

Na wyraźne życzenie, takie informacje mogą być wykorzystane przez władze publiczne w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku przestępstw przeciwko Witrynie. Z wyjątkiem tych przypadków, INDIGOgroup zachowa dane surfowania tymczasowo zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.


INFORMACJE UMOŻLIWIAJĄCE IDENTYFIKACJĘ

Dane osobowe są dobrowolnie przekazywane przez Ciebie podczas interakcji z funkcjonalnościami witryny, przykładowo kiedy zapisujesz się do konkursu lub zlecasz konkurs na www.grafikomania.pl, bierzesz udział w inicjatywach za pośrednictwem Serwisu lub zarządzasz informacjami lub wysyłasz komunikaty do www.grafikomania.pl.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez INDIGOgroup mogą obejmować, ale nie ograniczają się do: imienia i nazwiska, płci, miejsca i daty urodzenia, obywatelstwo, kodów identyfikacyjnych i danych kontaktowych, takich jak: adres e-mail, numery telefonów, adresy dostaw i rozliczeń. Dodatkowo, możemy zażądać dodatkowych informacji w wyniku kontroli uwierzytelniania lub weryfikacji tożsamości.

Przetwarzanie danych jest ograniczone do ogólnych, wspólnych danych dostarczonych przez użytkownika.


CEL GROMADZENIA DANYCH I METODY PRZETWARZANIA

INDIGOgroup będzie przetwarzać dane osobowe (informacje osobowe) dla następujących celów:

 • Zarządzanie subskrypcją strony, biuletyny lub listy dyskusyjne;
 • Zarządzanie zakupem pakietów konkursowych za pośrednictwem Serwisu (obejmuje wszystkie czynności związane ze sprzedażą i po sprzedaży, w tym między zapobieganie nadużyciom, dostawę produktów, zarządzanie zwrotami i obsługą Klienta);
 • Zarządzanie udziałem w promocjach i innych inicjatywach i wydarzeniach organizowanych przez Serwis;
 • Dostosowanie informacji do swoich osobistych preferencji;
 • Odpowiadanie i zarządzanie pytaniami, wnioskami.

Ponadto, korzystając z dobrowolnej i opcjonalnej zgody, INDIGOgroup może przetwarzać informacje w celach promocyjnych, marketingowych, do celów profilowania i badań marketingowych oraz do wysyłania poprzez e-mail, SMS lub MMS, wszelkich materiałów promocyjnych i informacji na temat produktów www.grafikomania.pl, dla inicjatyw takich lub jak imprezy, wystawy, targi, rabaty, organizowane przez INDIGOgroup lub w których INDIGOgroup uczestniczy.

Zawsze będziesz mieć możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów i informacji promocyjnych, handlowych. Każda informacja zawiera wyjaśnienie w jaki sposób możesz zrezygnować z otrzymywania w przyszłości tego typu materiałów.

INDIGOgroup zachowa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów szczegółowych, dla którego zostały zebrane.


SKŁADANIE DANYCH OSOBOWYCH

Składanie danych osobowych jest niezbędne do wykonywania z obowiązującymi przepisami usług i funkcjonalności oferowanych przez Serwis. Twoja odmowa podania wymaganych danych osobowych uniemożliwi INDIGOgroup zapewnienia Państwu realizację żądanych usług, dostaw produktów i informacji.

Przekazywanie danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych i do celów profilowania jest opcjonalne. Odmowa będzie nie miała żadnych skutków w zakresie świadczenia wszelkich wymaganych usług, dostaw produktów lub informacji, przy założeniu, że użytkownik nie będzie dalej uczestniczyć w inicjatywach organizowanych przez INDIGOgroup.


PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem elektronicznego systemu zarządzana i przechowywane na serwerze INDIGOgroup. niektóre dodatkowe dane będą przechowywane przez partnerów biznesowych INDIGOgroup.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą dostępne w ramach organizacji INDIGOgroup. Dane osobowe mogą być przekazywane do instytucji, organów, banków, instytucji finansowych, zgodne z obowiązującymi przepisami, ustawami i rozporządzeniami.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do specjalistów, konsultantów, współpracujących firm, które są częścią INDIGOgroup, partnerów biznesowych i innych. Firmy te mogą przetwarzać dane w odniesieniu do raportowania wyników biznesowych, technicznych, usług i celów przetwarzania określonych w niniejszym dokumencie oraz dla spółek zależnych INDIGOgroup, klientów hurtowych, przedstawicieli INDIGOgroup.

Osobom trzecim, przetwarzającym udostępniane Dane, zostaną dostarczone jedynie informacje niezbędne do wykonywania ich zadań, w ramach celów określonych w niniejszym dokumencie. Uaktualniona lista przetwarzanych danych przez INDIGOgroup jest dostępna, na życzenie.

Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim, w przypadku fuzji, przejęć, przeniesienie aktywów lub innych operacjach nadzwyczajnych.

Ponadto , dane osobowe mogą być przekazywane w przypadku postępowania prawnego lub na wniosek właściwych organów lub w celu ochrony i obrony praw i własności firmy INDIGOgroup oraz Serwisu.


COOKIES

Strona wykorzystuje cookies, małe pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia dostępowego, które są wykorzystywane podczas odwiedzania strony w przyszłości.

INDIGOgroup wykorzystuje następujące typy plików cookie:

 • PODSTAWOWE, NIEZBĘDNE COOKIES

Pliki te są niezbędne aby umożliwić Ci przeglądanie witryny. Bez tych plików cookie, oferowane przez Serwis usługi (takie jak korzystanie z koszyka na zakupy, dostęp do historii zamówień) nie mogą być świadczone.

 • COOKIES ANALITYCZNE

Pliki te są wykorzystywane do pomiaru i analizy, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny (ruch na Serwisie, łączna sprzedaż za pośrednictwem Serwisu, strony najczęściej odwiedzane i strony wyświetlające komunikaty o błędach) Dzięki tym plikom dążymy do ciągłej poprawy Serwisu. Wszystkie informacje zebrane za pomocą cookies są anonimowe (nawet jeśli są one przekazywane osobom trzecim) i nie są w stanie zidentyfikować Cię osobiście .

 • FUNKCJONALNE COOKIES

Te cookies nie są niezbędne do funkcjonowania witryny, ale pozwalają stronie na zapamiętywanie wyborów i preferencji (takich jak nazwy użytkownika, język lub region się znajdujesz) w celu zaoferowania Państwu dostępu do łatwiejszych i bardziej spersonalizowanych funkcji.

 • REKLAMOWE COOKIES

Reklamowe pliki cookie mogą być wykorzystane do dostarczania spersonalizowanych reklam, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Pliki te mogą zebrać dość szczegółowe informacje o odwiedzanych witrynach www, takich jak produkty które zostały kliknięte lub dodane do koszyka. Pliki cookie pozwalają nam dostosować reklamy bezpośrednio (czyli komunikacja marketingowa e-mail) lub ograniczyć liczbę transmisji takich samych reklam oraz pomagają nam zmierzyć skuteczność naszych kampanii reklamowych

 • COOKIES INNYCH FIRM

Proszę pamiętać, że podczas interakcji treści Serwisu za pośrednictwem stron internetowych firm trzecich (tj serwisów społecznościowych), mogą być przesyłane pliki cookie z tych witryn. INDIGOgroup nie kontroluje ustawienia tych plików cookie i zachęcamy do kontaktu z odpowiednimi firmami trzecimi na ich stronie internetowej, aby uzyskać więcej informacji na temat swoich plików cookie i jak nimi zarządzać.

Można w każdej chwili wyłączyć cookies lub usunąć pliki cookie na swoim urządzeniu, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Informacje na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie dostępne są w www.AboutCookies.org.

Należy pamiętać, że usunięcie cookies Witryny lub wyłączenie plików cookie, może w przyszłości utrudnić niektóre funkcjonalności Witryny lub interakcji Serwisu.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INDIGOgroup jest zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych oraz zapobiegania przed zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub dostępem przez niepowołane osoby trzecie.

INDIGOgroup jest zgodne z przepisami bezpieczeństwa, określonymi w obowiązujących przepisach ustawowych i wykonawczych. INDIGOgroup wdraża i regularnie aktualizuje swoje przepisy bezpieczeństwa, w szczególności w odniesieniu do systemów informacyjnych, różnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa fizycznego, aby przyczynić się do ochrony Państwa danych osobowych.

Ponadto systemy informatyczne i oprogramowanie są tak skonfigurowane, aby zminimalizować wykorzystanie danych osobowych oraz identyfikacji, które są stosowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do szczególnych celów.

Należy pamiętać, że podczas gdy INDIGOgroup utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia, nie kontroluje ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i dlatego ostrzega o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem i korzystaniem z internetu.


SERWISY ZEWNĘTRZNE

Strona może, od czasu do czasu, zawierać linki do stron internetowych osób trzecich (strony internetowe spółek Grupy), które mogą mieć własne polityki prywatności. INDIGOgroup nie będzie ponosić odpowiedzialności za te strony internetowe, ich działania i praktyki.

Niniejsza Polityka prywatności jest wyłącznie na tej stronie, a czynności wykonywane przez INDIGOgroup nie rozciągają się na inne strony internetowe osób trzecich. Niniejsza Polityka Prywatności nie opisuje sposobu gromadzenia informacji i ujawniania danych przez osoby trzecie. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności na stronach osób trzecich.


PRAWA

W każdej chwili możesz zmienić swoje dane osobowe (inne niż te dołączone do zamówień) po zalogowaniu się w Serwisie i dostęp do sekcji “Moje konto” na stronie Serwisu. Jeżeli jesteś  grafikiem zarejestrowanym na stronie www.grafikomania.pl, w celu zmiany danych osobowych musisz do nas napisać na adres e-mail: biuro@grafikomania.pl. Możesz korzystać z praw: prawo do kopii przetwarzanych danych osobowych, aktualizacji , zmian, integracji i uzyskania ich usunięcia lub zablokowania niektórych danych. Takie wnioski można składać do INDIGOgroup. Jeśli wystąpią trudności przy zmienianiu swoich danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez e-mail customercare@gassu.eu.


CZY INDIGOgroup ZBIERA INFORMACJE OD DZIECI PONIŻEJ 13 ROKU ŻYCIA?

Strona www.grafikomania.pl jest przeznaczona dla ogólnych odbiorców i nie jest skierowana lub przeznaczona do użytku przez dzieci. Serwis może nie świadomie zbierać dane osobowe od dzieci w wieku poniżej trzynastu lat. Jeśli dowiemy się, że dziecko w poniżej trzynastu lat złożyło dane osobowe na stronie internetowej bez uprzedniej INDIGOgroup i zweryfikowania zgody jego rodziców, usuniemy takie informacje od naszych plików.


ZASTRZEŻENIE

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zmiany lub aktualizacji niniejszego oświadczenia. Zachęcamy do okresowego sprawdzania nanoszonych zmian, dzięki czemu będą Państwo zawsze świadomi aktualnej polityki prywatności i stosowanych praktyk, które stosuje INDIGOgroup w celu ochrony danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta biuro@grafikomania.pl

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w dniu 15 listopada 2016.

  DANE UŻYTKOWNIKA ODSTĘPUJĄCEGO OD UMOWY *(wszystkie pola wymagane)

  Imię i nazwisko

  Adres

  Kod pocztowy

  Miasto

  Telefon kontaktowy

  Adres email


  DANE KONKURSU KTÓREGO TYCZY ODSTĄPIENIE *(wszystkie pola wymagane)

  Nazwa konkursu

  Numer zamówienia

  Data dokonania płatności

  Powód odstąpienia od umowy

  Musisz wyrazić zgodę aby wysłać formularz. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

   DANE REKLAMUJĄCEGO *(wszystkie pola wymagane)

   Wybierz stronę składającą reklamację

   Imię i nazwisko

   Adres

   Kod pocztowy

   Miasto

   Telefon kontaktowy

   Adres email


   DANE KONKURSU KTÓREGO DOTYCZY REKLAMACJA *(wszystkie pola wymagane)

   Nazwa konkursu

   Numer pracy lub zlecenia podlegającego reklamacji

   Opis powodu reklamacji

   Żądanie reklamującego

   Musisz wyrazić zgodę aby wysłać formularz. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności